ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
3
ประกาศนโยบายงดให้หรือรับของขวัญ (NO Gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
20 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจ าปี พ.ศ. 2565

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562‼????

12 มกราคม 2565

เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
11 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) นักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼????
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ หากผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำนดสนใจ ให้ยื่นเอกสารมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
10 มกราคม 2565

รื่อง ประชาสัมพันธ์สำรวจคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและที่ตกหล่นให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼????
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำรวจคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและที่ตกหล่นให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม โดยเชิญชวนคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ‼‼‼
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน????????????
15 ธันวาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

????‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการค้า (ที่ดิน อาคาร บ้านเรือน ป้าย ฯลฯ) ที่ตั้ง, ติดตั้งหรือดำเนินการในเขตตำบลฝายแก้ว มีหน้าที่ยื่นแบบชำระภาษีที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดต่อไปนี้‼????

08 ธันวาคม 2564

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว????
‼เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 ‼
ให้ติดต่อขอรับแบบยื่นแบบชำระภาษีป้ายกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ตามระเบียบขั้นตอนต่อไปนี้ ????????????
08 ธันวาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

????‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว แจ้งประชาสัมพันธ์การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ในวันที่ 4 ,10 ,31 ธันวาคม 2564 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน‼????

03 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่อีเมลกลางบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้จัดทำอีเมลกลางทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นตามระเบียบฯงานสารบรรณ ฉ.4 ขึ้นเพื่อรับ - ส่งหนังสือ ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีเมลกลางบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว คือ saraban_06551401@dla.go.th จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

02 ธันวาคม 2564

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼ประกาศกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน‼????
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
29 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼ประกาศกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน‼????
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
29 พฤศจิกายน 2564

การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

 

- เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครเลือกตั้ง นายก/ส.อบต. (ด่วนที่สุด) สนง.กกต. แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม แบบ สถ.ผถ. 4/2 (การเสียเงินได้บุคคลธรรมดา)

- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ส.ถ.4/1 ส.ถ.4/2 และตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

- ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ผ.ถ.4/1 ผ.ถ.4/2 และตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

- แบบฟอร์มสำหรับแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้ง

- เรื่อง ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง/ผู้สนับสนุนรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- แจ้งประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

- ประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้ง อบต.

- ประชาสัมพันธ์ ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

- สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

01 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ‼????
เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำ จึงขอส่งคู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ มาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
29 ตุลาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รพ.สต.ฝายแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงให้ความรู้และสาธิตตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK แก่บุคลากรของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
25 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼????
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ทำการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
07 ตุลาคม 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 9  (132 รายการ)