ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,258
เดือนที่แล้ว
2,105
ปีนี้
9,201
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
35,373
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
 ชื่อ : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  [ 24 กรกฎาคม 2562 ]
ประเภท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


1. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล


4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  


5. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 


6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ


7. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า


8. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ


9. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์


10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง


11. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข


12. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500


13. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542


14. พระราชบัญญัติดำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาญให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542


15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552


16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559


17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560


18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560


19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น


20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560


21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561


22. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562


24. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562


25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562


26. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548


27. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556


ย้อนกลับ