ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
3
 มอบรถสามล้อโยกและถุงยังชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️????ในวันที่ 25 กันยายน 2563‼️????
นำโดยพันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานและผู้นำชุมชน มอบรถสามล้อโยกและถุงยังชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
25 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️????วันที่ 22 กันยายน 2563‼️????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน "ตำบลฝายแก้ว" เพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะให้เกษตรกรในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว ให้ประชาชนมีเทคนิคในการคัดเลือกพันธุ์พืชใหม่ๆ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลฝายแก้ว รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาชีพให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ณ ศาลาเปรียญวัดฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
22 กันยายน 2563

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️????ในวันที่ 22 กันยายน 2563‼️????
นำโดยพันตำรวจโท ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว???? ร่วมกับ???? สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2563 โดยปรับปรุงบ้าน นางเที่ยง สุขซ้อน บ้านเลขที่ 452 หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
22 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
‼️????วันที่ 20 กันยายน 2563‼️????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลฝายแก้ว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ ณ หอประชุมบ้านแหด ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
20 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ในวันที่ 11 กันยายน 2563‼️????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
11 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชนตำบลฝายแก้ว เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและเทคนิคการสร้างความรักความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและชุมชน และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้บุคคลต้นแบบ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชนตำบลฝายแก้ว เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและเทคนิคการสร้างความรักความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและชุมชน และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้บุคคลต้นแบบ ได้แก่ ครอบครัวต้นแบบ ผู้สูงอายุต้นแบบ พ่อต้นแบบ แม่ต้นแบบ สตรีต้นแบบ คนพิการต้นแบบ เด็กและเยาวชนต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนได้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน และสร้างภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ สำคัญที่สุดแล้วบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการถ่ายทอดวิธีการ และเทคนิคในการแนะนำการเป็นบุคคลต้นแบบอย่างถูกต้อง ณ หอประชุมบ้านแหด ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

09 กันยายน 2563

ช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วช่วยสนับสนุนกระเบื้อง บานประตูหน้าต่างและเงิน จำนวน หนึ่งสบทบช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ของนายแสวง คำอ่าง บ้านฝายแก้ว หมู่ที่3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน????????????

26 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼️ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ‼️
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง มีมติรับร่างแห่งหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

14 สิงหาคม 2563

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼️ในวันนี้ 12 สิงหาคม 2563‼️???? เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอภูเพียง นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และพนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้
.
โดยประธานวางพานพุ่มสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น จุดเทียนมหามงคลและ กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
.
ประธานนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยรับมอบโคมเทียบจุดเทียนที่จุดแล้วต่อไปยังส่วนราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมประกอบพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
นำร้องเพลงสดุดีแม่พระไทย และกล่าวนำ
“ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” เป็นอันเสร็จพิธี

13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๖๓ เวลา o๖.45 น. ณ ศูนย์ราชการอำเภอภูเพียง จ.น่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป  โดยมี น.ส.อศิรวรรณ เพาะพืช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูกและเวลา ๙.๓o น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า  พร้อมด้วย พันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี นายกอบต.ฝายแก้ว   หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จนท.อบต.ฝายแก้ว และจนท.รพ.สต.ฝายแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี   พันปีหลวง

 

12 สิงหาคม 2563

ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼️ในวันนี้ 28 กรกฎาคม 2563‼️   เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอภูเพียง นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และพนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

โดยประธานวางพานพุ่มสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น จุดเทียนมหามงคลและ กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประธานนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยรับมอบโคมเทียบจุดเทียนที่จุดแล้วต่อไปยังส่วนราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมประกอบพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
นำร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ”???????????? เป็นอันเสร็จพิธี

29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

‼️ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ‼️
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลฝายแก้วและประชาชนตำบลฝายแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน >>>

29 กรกฎาคม 2563

โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

       กรมควบคุมโรคโดยกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยงสำหรับ รพ.สต. สังกัด อปท.

      วันที่ ๒o, ๒๓, และ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแก้วและพนักงานจ้างเหมาบริการได้ทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี โดยการซักประวัติและประเมินความเสี่ยงของผู้ขอรับบริการตรวจและทำการเจาะเลือดส่งตรวจ

รพ.ภูเพียง  มีผู้ขอรับบริการ จำนวน ดังนี้

           บ้านทุ่งน้อย จำนวน ๕๔ คน

           บ้านน้ำใส จำนวน ๗o คน

           บ้านห้วยคำ จำนวน ๓o คน

           บ้านแหด จำนวน ๒๗ คน

           บ้านห้วยไฮ (ดำเนินการที่ศสมช.บ้านห้วยไฮ) จำนวน ๖o คน

           บ้านนิคม จำนวน ๒๒ คน

จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๑ คน  ผลปกติ ๒๗o คน/ผลผิดปกติ ๑ คน (ผลผิดปกติได้รับการส่งต่อ)

 

 

 

20 กรกฎาคม 2563

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีนางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะประชาชนที่มารับบริการ การออกหน่วยในครั้งนี้มี จนท.จาก รพ.ภูเพียง สสอ.ภูเพียง รพ.สต.ฝายแก้ว และหน่วยงาน กศน.ภูเพียง เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานทั้งหมด​ 44 คน ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 48 คน ส่งต่อรพ.ภูเพียง​ 3​ คน ส่งต่อรพ.น่าน​ 1​ คน ส่งเป็นคนไข้ในมูลนิธิ​ 1​ คน รับบริการทันตกรรม​ จำนวน​ 8​ คน รับบริการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด จำนวน​ 9  คน ทำกิจกรรมทำพวงกุญแจและอ่านหนังสือโดยหน่วยงาน กศน.​ จำนวน​ 20 คน รวมผู้รับบริการทั้งหมด จำนวน 65 ราย

 

17 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว จัดบริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

วันที่ 15 -17 กรกฎาคม​ 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว จัดบริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 20 ปี, 30 ปี, 40 ปี, 50 ปี และ 60 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว  จำนวน 200 ราย

 

15 กรกฎาคม 2563

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (51 รายการ)