ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
1
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
11 สิงหาคม 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
24 กรกฎาคม 2566

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
24 กรกฎาคม 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
28 มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
30 พฤษภาคม 2566

 ประชาสัมพันธ์  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผูู้แลเด็ก (ทักษะ)
เลขประจำตัวสอบ
003 นางสาวสาธิดา ตาคำนิล
004 นางสาวนิรชาพัฒน์ มากอง
005 นางสุภาพร ยั่งยืน
006 นางสาววรวรรณ พรมรักษา
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสอบมาแสดงตนในวันทดสอบ ) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเข้าทดสอบตามเวลาที่กำหนด
26 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5478 3709 ต่อ 115
23 พฤษภาคม 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
10 พฤษภาคม 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564- 2566 ),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
 ประชาสัมพันธ์  ประกาศ อบต.ฝายแก้ว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564- 2566 ) จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้
   ๑. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
   ๒. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ /ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา
   ๓. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฎิบัติการ /ชำนาญการจำนวน ๑ อัตรา
   ๔. ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฎิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา
  โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 5478 3709 ต่อ 112
  งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5478 3709 ต่อ 115
09 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์  ประกาศ อบต.ฝายแก้ว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ประชาสัมพันธ์  ประกาศ อบต.ฝายแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทาง www.faikaewnan.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  งานประชาสัมพันธ์ โทร 054 783709 ต่อ 115
01 พฤษภาคม 2566

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใบสมัคร),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ประกาศสัดส่วนประชาคม ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
24 เมษายน 2566

 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
12 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (184 รายการ)

{{--cookie zone--}}