ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
321
เมื่อวานนี้
616
เดือนนี้
2,725
เดือนที่แล้ว
1,943
ปีนี้
7,003
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
60,236
ไอพี ของคุณ
18.205.66.93
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 25656 ธ.ค. 2565
2รายงานผละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25656 ธ.ค. 2565
3รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256520 เม.ย. 2565
4ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
5รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
6รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
7มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17 มิ.ย. 2563
8มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ17 มิ.ย. 2563
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 มิ.ย. 2563
11มาตรการการป้องกันการรับสินบน17 มิ.ย. 2563
12คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 17 มิ.ย. 2563
13ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 17 มิ.ย. 2563
14ประกาศแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอรัปชั่นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 17 มิ.ย. 2563
15ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563

1