ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

1.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลฝายแก้ว

       “ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้าสุขภาพดีการศึกษาเด่นเน้นโครงสร้างพื้นฐานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

 

1.2  ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.3  เป้าประสงค์

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นชุมชนที่ปลอดสารเสพติดประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบทอดและประชานในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : แหล่งน้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความพึงพอใจการบริหารโปร่งใสมีความเป็นประชาธิปไตย

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ : มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอตามความต้องการของประชาชน

 

1.4  ตัวชี้วัด

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ตัวชี้วัด : จำนวนคนประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริม

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนและประชาชนได้รับความปลอดภัย

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ตัวชี้วัด : เป็นศูนย์กลางชุมชน

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ

 

1.5  ค่าเป้าหมาย

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม มีค่าเป้าหมาย คือ

- ร้อยละของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานลดลง

- ร้อยละจำนวนประชากรเจ็บป่วยน้อยลง

- ร้อยละของประชาชนเข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชน

- ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขาดคนดูแลได้รับการดูแล

- จำนวนครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ร้อยละของประชาชนมีเงินออมเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของประชาชนมีความสามารถในการชาระหนี้สูงขึ้น

- ร้อยละของประชาชนมีอาหารโปรตีนเพิ่มมากขึ้น

- ร้อยละของสถาบันการเงินในระดับตำบลมีความเข้มแข็ง

- ร้อยละจำนวนแหล่งท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้น

- ร้อยละประชากรตั้งแต่ 3 – 60 ปี

- ร้อยละของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น

- ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงหลังจากที่ได้รับการตรวจคัดกรองแล้วเข้าสู่คลินิกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(DPAC) เพิ่มขึ้น

- ร้อยละของประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพ

 - ร้อยละ100 ของประชากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าเป้าหมาย คือ

- ร้อยละของครัวเรือนมีน้าประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอ

- จำนวนหมู่บ้านมีบ่อน้าดิบและบ่อน้าตื้นเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

- ร้อยละของจำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของการเกิดภัยต่างๆลดลง

- ร้อยละของจำนวนขยะลดลง

- ร้อยละของพื้นที่ป่าใหม่เพิ่มขึ้น

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารมีค่าเป้าหมาย คือ

- ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

- ร้อยละจำนวนประชาชนที่พึงพอใจเพิ่มขึ้น

- จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเป้าหมาย คือ

- ร้อยละของครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้

- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอ

- จำนวนหมู่บ้านมีบ่อน้ำดิบและบ่อน้ำตื้นเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

- ร้อยละของทุกสายในหมู่บ้านมีความปลอดภัย

- ร้อยละของถนนคสล.ครบทุกซอยในหมู่บ้าน

 

1.6  กลยุทธ์

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม มีกลยุทธ์ คือ

1.การส่งเสริมสุขภาพ

2.การป้องกันโรค

3.การส่งเสริมพัฒนาคนและสวัสดิการชุมชน

4.ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

5.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

6.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

7.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

8.ส่งเสริมการศึกษา

9.สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.ส่งเสริมการออกกาลังกาย

11.ส่งเสริมการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกลยุทธ์ คือ

1.การจัดการแหล่งน้าให้เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค

2.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.การกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

5.การลดภาวะโลกร้อน

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารมีกลยุทธ์ คือ

1.การบริหารจัดการ

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีกลยุทธ์ คือ

1.การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

{{--cookie zone--}}