ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
3,870
ปีนี้
37,479
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
90,712
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
e-service

ไม่รับของขวัญ

จังหวัดน่าน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ "คนน่านร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักษ์ สิ่งแวดล้อม " ประจำปี 2566 (ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ)
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว  เป็นหน่วยงานต้นแบบ "ADVOCATE"  ภายใต้โครงการ "การศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skills)และทักษะการบริหารจัดการ(Management Skills) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชุมชนเข้มแข็ง "มีดี" ในกิจกรรม คนไทยมีดี เฟสติวัล2022
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดลือกและการสัมภาษณ์ 
-:- ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 / ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 10941 ลว. 9 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนในหมู่บ้าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง การให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 
-:- รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 
-:- ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พ.ศ. 2566 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันมหาธีรราชเจ้า)
นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ร่วมจัดทำแผนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตำบลฝายแก้ว
นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ร่วมจัดทำแผนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตำบลฝายแก้ว
นายชัชพงศ์ กุลเทพพรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประชาคมท้องถิ่น ร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566
นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village)ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) 
-:- แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
-:- แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
-:- แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
-:- ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อสร้างโรงจอดรถ(รถบรรทุกขยะและรถดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว) 
-:- ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,3,4,5,8,9,10,12,15,17 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   
-:- ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ EME HR Tek Desk โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านคั้งถี่ หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีคัดเลือก) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าสัก(ห้วยก๋วง) หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารออกกำลังกาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานตากสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีคัดเลือก) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรัปบรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over Lay บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางจ้างขุดลอกลำห้วยแหด หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางซ่อมแซมคันสระน้ำหมู่บ้าน บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ข้อมูลสัญญาซื้อ-จ้าง
วัดท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านดงป่าสัก
"ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ธรรมชาติ" ของคุณป้าจิราวรรณ เมธา ชุมชนบ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9
ขวดเหล้า


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดน่าน


{{--cookie zone--}}